Резервати в България

Първият български резерват Силкосия е създаден през 1933 г., като през последните десетилетия площта на системата от защитени територии в България непрекъснато нараства. В тях се включват обширни териториални комплекси от уникални екосистеми, местообитания на застрашени редки видове, както и територии с културно, научно и рекреационно значение. Близо 20% от територията на природните паркове е с резерватен статуст, което значи пълна забрана върху всякакъв вид човешка дейност на тази територия.