ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BGHOTELITE.COM

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. BgHotelite.com е информационна платформа създадена с цел популяризиране на уникалните възможности за туризъм в България и предлагане на помощна информация при организация на туристически или работни пътувания. Оператор (и собственик) на домейна BgHotelite.com и достъпната през него Информационна платформа е БГ ХОТЕЛИТЕ ООД, адрес гр. Бургас, ул. Александровска 87, тел.+359888506078, ел. поща service@bghotelite.com.

2. Информационната платформа означава уеб сайта (уеб сайтовете), фейсбук страницатата, апликациите, платформите и/или други устройства и носители на информация, които се управляват и/или притежават от БГ ХОТЕЛИТЕ ООД (Оператор на BgHotelite.com)

3. Използването от Ваша страна (Потребителя) на Информационната платформа на BgHotelite.com подлежи на регулиране от настоящите Общи условия със силата на правнообвързващо споразумение между Вас и БГХОТЕЛИТЕ ООД (Оператора на BgHotelite.com). Всеки Потребител на BgHotelite.com е длъжен да се запознае и да спазва тези Общи условия за ползване на услугите и информационните материали, предоставяни от Оператора на BgHotelite.com. Ако някое от Общи условия за ползване или бъдещи промени в тези условия са неприемливи за Вас, моля не използвайте Информационната платформа на BgHotelite.com

4. За осигуряване на достъп до конкретни функционалности от Информационната платформа, включително ползването на рекламни услуги предлагани от Оператора на BgHotelite.com, освен настоящите Общи усливия споразумението между Потребител и Оператор, може да бъде допълвано с допълнителни договорни условия приети с взаимно съгласие на страните.

II. ПОЛЗВАНЕ И ГЕНЕРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В BGHOTELITE.COM

5. Информацията достъпна през Информационната платформа включва, но не се ограничава до онлайн каталог с Места за настаняване и/или средства за подслон, Туристически агенции и/или туроператори, техни актуални/топ оферти, секции с информация за туристически забележителности, новини за актуални събития, публичен форум за споделяне на потребителски коментари и рекламни елементи.

6. Достъпът до Информационната платформа на BgHotelite.com е свободен и безплатен за всички Интернет потребители и за ползването на уебпортала като информационен източник не е необходима изрична регистрация.

7. Операторът на BgHotelite.com е разпространител (и не е издател) на съдържанието предоставяно от трети страни. Информацията за местата за настаняване и/или средстава за подслон, туристически агенции и/или туроператори се предоставя и управлява от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална. Оператора на BgHotelite.com нe носи отговорност за нейната актуалност и пълнота.

8. Информационният поток между турсти (Потребител) и хотелиер (Място за настаняване и/или средство за подслон, туристическа агенция или туроератор) е непосредствен и без намеса или последващи ангажименти от страна на Оператора на BgHotelite.com

9. Операторът на BgHotelite.com не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта или други части от информационната платформа на BgHotelite.com.

10. Операторът на BgHotelite.com има право, но не и задължението, да наблюдава съдържанието, публикувано или качено на платформата от потребители, за да се определи съответствие с тези Общи условия и всички оперативни правила, установени от Оператора и за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания. Въпреки, че Операторът не е задължен да следи, редактира или премахва съдържание, публикувано или качено от потребителите в платформата на BgHotelite.com - Операторът си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение създадено от потребители съдържание.

11. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на BgHotelite.com, са собственост на БГ ХОТЕЛИТЕ ООД и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

12. Оператора на BgHotelite.com си запазва правото да променя текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в платформата, както и да премахваме тези материали от BgHotelite.com по всяко време.

III. БИСКВИТКИ, ВЪНШНИ ВРЪЗКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

13. BgHotelite.com има право да поставя в Информационната платформа на BgHotelite.com външни връзки, препратки, приложения за потребителски коментари и оценки, рекламни елементи и материали предоставени от трети страни. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. BgHotelite.com не контролира тези cookies.

14. BgHotelite.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

15. Оператора на BgHotelite.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

16. Външните връзки и препрадки към други уебсайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Операторът на BgHotelite.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17. Оператора на BgHotelite.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, нормативно упълномощени да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

18. Оператора на BgHotelite.com събира лични данни на физичеси лица при следните случаи

18.1. При ползвание на плаформата на BgHotelite.com се събират и обработват данни включващи IP адрес, тип и версия интернет браузър, операционна система. Цел на употреба - данните да се използват за статистически анализ за подобряване сигурността и ефективността на услугата, гарантиране на безпроблемно функциониране на интерфейса и презентиране на съдържанието на платформата с оглед максимална полезност и удобство за потребителя.

18.2. При изпращане на запитване за резервация от страна на потребител към хотелиер, туристическа агенция или туроператор се събират и обработват данни включващи име, ел. поща и телефон. Цел на употреба - запитването, изпратено от потребителя да достигне до субекта публикувал офертата в платформата на BgHotelite.com, с нужната информация за осъществяване на последваща комуникация между страните.

18.3. При регистрация на потребител се събират и обработват данни за име, ел. поща, телефон, местожителство, рожденна дата - целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребителите, предоставяне на потребителски достъп до история на отправените запитвания за резервации, възстановяване на загубена парола.

18.4. При регистрация на хотелиер, турагенция или туроператор се събират лични данни на техни представители (собственици, служители и др.), включващи имена, ел. поща, телефон, адрес за кореспонденция. Целта на тази операция е да се подсигури комуникацията между страните и администрирането на предоставяните услуги по реклама на туристически продукти в платформата на BgHotelite.com, в съответствие с приложимите законови разпоредби.

18.5. При изпращане на имейл съобщение до екипа на BgHotelite.com се събират лични данни на изпращача, включващи имена, ел. поща, телефон. Целта на тази операция е да се подсигури възможност за осъществяване на обратна връзка с изпращача на съобщението.

19. Операторът на BgHotelite.com съхранява лични данни в следния срок:

19.1. По чл.91 от Закона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок)

19.2. До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията) (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок)

19.3. По закона за счетоводството 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 –те години).

19.4. При трудови и осигурителни правоотношения 50 (петдесет) години.

19.5. При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото – срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето – например незаплатен самолетен билет при ползвана услуга: наличие на преюдициално заповедно производство и последващо изпълнително за събиране на неплатени разноски).

20. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява неговите лични данни да се събират и обработват от Oператора на BgHotelite.com, в съответствие с обхвата, целите и срока определени от предходните точки 18 и 19.

21. В платформата на BgHotelite.com сме включили връзки към различни услуги на социални медии (Facebook, Google+, Twitter, YouTube). Когато кликнете върху съответния символ или изписано име, ще бъдете пренасочени към съответната услуга. Ако изберете символа „Споделяне“ и изберете съответната услуга на социална медия, можете да публикувате събитие (например даден резултат от търсене) на уебсайта на тази услуга. Ако отворите връзката на някоя от услугите под текста „Последвайте ни“, можете да проследявате дейността ни в платформата на съответната услуга. На уебсайтовете за услуга на социална медия се прилагат политиката за поверителност на данните и условията за използване на съответната услуга. Операторът на BgHotelite.com не оказва никакво влияние върху събирането, обработката и използването на данни на тези уебсайтове.

22. Права на Потребителя по защита на личните данни.

22.1. Потребителят има право да изиска и получи от Оператора на BgHotelite.com потвърждение и последваща информация за събираните/обработваните лични данни свързани с него, включително да получи копие от тях.

22.2. Ако не желае част от личните данни да продължат да бъдат обработвани от Оператора на BgHotelite.com, за конкретна или за всички цели на обработване, Потребителят има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до service@bghotelite.com

22.3. Потребителят има право да изиска от Оператора на BgHotelite.com да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато: обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Операторът има преимущество пред интересите на потребителя.

22.4. Потребителят има право да възрази пред Оператора по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него.

23. За защита на събираните личните данни от неумишлена или преднамерена манипулация, загуба или унищожение и/или достъп на неупълномощени лица, при администрирането на съответните процеси по събиране и обработка се прилагат технически и организационни мерки за сигурност отговарящи на съвременните стандарти. Ако все пак Операторът на BgHotelite.com установи нарушение на сигурността на личните данни на Потребителя, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, ние го уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

24. В случай на нарушаване на правата на Потребителя съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02 915 3 518,
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. Тези условия могат да се променят по всяко време от Оператора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Информационната платформа на BgHotelite.com, включително на настоящата уебстраница, освен ако не в случаите предвидени от приложимите законодателни норми.

26. Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съответния съд.


Дата на последна актуализация: 24.05.2018