Условия за участие на места за настаняване

  1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

Чрез подаване на „“Добави хотел“ заявление за участие (регистрация) на Място за настаняване в Платформата BgHotelite.com, наричан по-долу ЗАЯВИТЕЛ, Вие декларирате следното:

1.1. Вие сте собственик (или упълномощен представител) на търговски обект тип Място за настаняване по смисъла на Закона за туризма и притежавате нужните правомощия да приемете и изпълните настоящите Условия за участие на Места за настаняване в Платформата BgHotelite.com, наричани за краткост по-долу Условия за участие.

1.2. Приемате безусловно Общите условия на BgHotelite.com и всички описани по-долу Условия за участие .

1.3. Приемате и декларирате, че настоящите Условия за участие имат правно-обвързващата сила на писмен договор, сключен на основание на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон между Вас, в качеството на упълномощен представител на Мястото за настаняване и БГ ХОТЕЛИТЕ ООД, наричан по-долу ОПЕРАТОР.

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

2.1. Заявление за участие (регистрация) в Платформата.
(1) ЗАЯВИТЕЛЯТ подава заявление за участие в Платформата чрез попълване на „Добави хотел“ формуляр за регистрация, наличен в онлайн формат на адрес http://bghotelite.com/new_hotel.php. Онлайн формулярът се състои от няколко страници (стъпки), като на първа стъпка ЗАЯВИТЕЛЯТ се запознава с параметрите и условията на различните типове абонамент и избира един от тях. В останалите стъпки ЗАЯВИТЕЛЯТ попълва Информация за Мястото за настаняване. На последната стъпка (страница), ЗАЯВИТЕЛЯТ попълва идентификационни данни за лицето получател (платец) на услугата.

(2) За валидна се смята само такава заявка за участие, която е подадена чрез уебсайта на Платформата и е приключила с успешно генерирано електронно съобщение съдържащо уникален номер на заявка и ако е приложимо проформа-фактура с нужните данни за извършване на дължимо за услугата заплащане по банков път. За удостоверяване на това събитие ОПЕРАТОРЪТ води архивен запис в електронен вид.

(3) На основание генерираната проформа-фактура, Получателя на услугата разполага с 14 дневен срок (от дата на заявката за участие) да извърши дължимото плащане или да се откаже от участие в Платформата.

2.2. Информация за Мястото за настаняване.

(1) Предоставената от ЗАЯВИТЕЛЯ Информация за Мястото за настаняване, трябва да съдържа данни, отнасящи се за Мястото за настаняване (включително снимки и описания), данни за осъществяване на директна комуникационна връзка (електрона поща, телефони и др.), неговите удобства и услуги, свободните за резервация стаи, подробности за цените (включително всички приложими данъци, налози, добавки и такси) и наличността, условия за анулиране и процедура при непристигане, други правила и ограничения и трябва да бъде съгласувана с предоставените от ОПЕРАТОРА формати и стандарти. ОПЕРАТОРА на Платформата си запазва правото да редактира или изключва всякаква информация, когато разбере, че тя е невярна, непълна или в нарушение на Условията за участие.

(2) ЗАЯВИТЕЛЯТ гарантира, че Информацията за Мястото за настаняване ще бъде винаги достоверна, точна и неподвеждаща. ЗАЯВИТЕЛЯТ носи отговорност във всички случаи за вярно и актуално представяне на Информацията, включително всякакви извънредни (неблагоприятни) събития или ситуации (например ремонт или строеж в/ или близо до Мястото за настаняване).

(3) В случай, че ОПЕРАТОРЪТ не договори друго, всички обновления и допълвания на Информацията за Мястото за настаняване трябва да бъдат извършени от ЗАЯВИТЕЛЯ, чрез създаден от ОПЕРАТОРА индивидуален административен профил в Платформата (Админ панел). Всяка заявка за промяна и/или допълване на Информацията за Мястото за настаняване подлежи на редакторски контрол, преди и/или след публикация. Заявки за допълване и/или поправка в ценовата листа на Мястото за настаняване се обработват директно, в реално време и подлежат единствено на последващ редакторски контрол.

2.3. ЗАЯВИТЕЛЯ обявява в Платформата същите или по-добри цени за даденото Място за настаняване, за същия тип стая, за същите дати, за същия вид легло, за същия брой гости, за същите или по-добри ограничения и правила, например закуска, промяна на резервацията и анулационна политика, както тези, които са налични на уеб сайта, апликациите или колцентровете на Мястото за настаняване (включително резервационната система за клиенти) или директно на рецепцията в Мястото за настаняване.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

3.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да публикува предоставената от Мястото за настаняване Информация в Платформата, в съответствие с параметрите и условия на избрания (заплатения) абонамент, в 3-дневен срок от момента на подаване на заявлението за участие.

3.2. ОПЕРАТОРЪТ ще предостави на ЗАЯВИТЕЛЯ потребителско име и парола, осигуряващи му индивидуален достъп до административен профил в Платформата на Мястото за настаняване(Админ панел). ЗАЯВИТЕЛЯ ще защитава и съхранява потребителското име и парола конфиденциални, сигурно пазени, като няма да ги предоставя на никое лице, различно от онези, които имат необходимост от достъп до Админ панела. ЗАЯВИТЕЛЯТ незабавно ще уведоми ОПЕРАТОРА за всеки (подозиран) пробив в системата за сигурност или неуместна употреба.

3.2. ЗАЯВИТЕЛЯ делегира на ОПЕРАТОРА неизключителни, освободени от лиценз и валидни за целия свят права и лицензи (или сублицензи, ако това е приложимо):
(1) да използва, възпроизвежда, предоставя за копиране, разпространява, сублицензира, предава и представя на разположение по всякакъв начин и израз тези договорени елементи от Правата върху интелектуалната собственост на Мястото за настаняване, в предоставения на ОПЕРАТОРА вид от ЗАЯВИТЕЛЯ, съгласно тези Условията за участие, и които са необходими на ОПЕРАТОРА за упражняване и изпълнение на поетите, чрез Условията за участие, права и задължения;
(2) да използва, възпроизвежда, предоставя за копиране, разпространява, сублицензира, излага и прилага (включително неограничено публично да представя, променя, адаптира, предава, възпроизвежда, копира и предоставя на разположение на обществеността по какъвто и да било начин ) Информацията за Мястото за настаняване.

3.3. ОПЕРАТОРЪТ може да сублицензира, предоставя на разположение, разкрива и предлага получената Информация за Мястото за настаняване (включително съответните Права върху интелектуалната собственост) и специални оферти, направени от Мястото за настаняване в Платформата, както и всякакви подобни последващи права и лицензи, установени в тези Условия за участие или в сътрудничество с (уеб сайтове, апликации, платформи и/или други устройства) на компании-филиали и/или трети страни.

3.4. При никакви обстоятелства ОПЕРАТОРА няма да бъде отговорно задължен от каквито и да било действия или пропуски в Уеб сайтове на трети страни. Единствената мярка, която може да бъде предприета от Мястото за настаняване и/или средство за подслон по отношение на Платформи на Трети Страни, е да отправи запитване към ОПЕРАТОРА на BgHotelite.com (който има правото, но не и задължението) да (1) блокира и преустанови отношенията си с подобни Платформи на Трети Страни или (2) да отстрани Мястото за настаняване и/или средство за подслон (в това число Информацията за него) от подобни Платформи на Трети Страни или пък да прекрати участието на Мястото за настаняване и/или средство за подслон в Платформата на BgHotelite.com и всички негови партньорски Платформи.

3.5. ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, с цел подобряване на нейното функциониране и ефективност, по свое усмотрение и преценка, да извършва подобрения и промени по дизайна, функционалността и съдържанието на своята Платформа. В случай, че планираните промени биха довели до неизбежна промяна в параметрите и/или условията на абонаментите, тогава Операторът на BgHotelite.com ще информира своевременно Мястото за настаняване и/или средството за подслон.

3.6. Потребителски отзиви и оценки
(1). ЗАЯВИТЕЛЯТ се съгласява ОПЕРАТОРЪТ да дава възможност на Потребителите на Платформата да изразяват лично мнение за дейността и предлаганите от Мястото за настаняване услуги под формата на потребителски коментари и оценки, в съответствие с Общите условия на BgHotelite.com.

(2) ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да публикува тези коментари и оценки на своята Платформа. ЗАЯВИТЕЛЯТ удостоверява, че ОПЕРАТОРЪТ разпространява (без всякакво задължение за удостоверяване на тяхната истинност), но не и издател на тези коментари.

(3) ОПЕРАТОРЪТ поема задължението да направи всичко възможно за наблюдение и преглеждане на потребителските отзиви и оценки, относно нецензурен език или споменаване името на частно лице. ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже, редактира или премахне неблагосклонни оценки, при положение, че те съдържат нецензурен език или споменават името на частно лице.

(4) ОПЕРАТОРЪТ няма да бъде въвличан в дискусия, преговори или кореспонденция с Мястото за настаняване, относно (съдържанието на или последствията от публикуването и разпространението на) потребителските коментари.

(5) ОПЕРАТОРЪТ не носи и отказва всякакво задължение и отговорност за съдържанието на (публикуването или разпространението) всякакви коментари или оценки.

(6) ОПЕРАТОРЪТ има правото да промотира Мястото за настаняване, използвайки името на Мястото за настаняване в онлайн маркетинг, включително имейл маркетинг. ОПЕРАТОРЪТ провежда маркетингови онлайн кампании за своя сметка и по собствено усмотрение.

  1. ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

4.1. Редът, в който Мястото за настаняване излизат при търсене в Платформа (Позиционирането), се определя едностранно от ОПЕРАТОРА. Позиционирането на местата за настаняване в Платформата се извършва автоматично, като на първо място се взема предвид типа на абонамента, който ЗАЯВИТЕЛЯТ е избрал/заплатил. На второ място се взема предвид коефициент на потребителска значимост, който се изчислява съобразно алгоритъм включващ определен набор от динамични променливи, които може да включват, без да се ограничават до пълнота на профила, ценова атрактивност на офертите, предлагани екстри и промоционални оферти, потребителски оценки, актуалност и прецизност на информацията, своевременно отговаряне на потребителски запитвани и други фактори с потребителско значение. Това означава, че позиционирането не подлежи на ръчна интервенция и се променя във времето съобразно промяната на включените в него променливи, като целта е да се постигне максимална посещаемост и равнопоставеност на всички Места за настаняване, регистрирани при условия на един и същ тип абонамент.

4.2. Мястото за настаняване има възможността да окаже сравнително влияние върху собствената си позиция, като промени типа абонамент, който ползва или като се концентрира върху възможно най-атрактивното и точно представяне на Информацията за обекта.

4.3. Мястото за настаняване има възможността да получи абсолютно предимство при позиционирането ако ползва услугата ВИП позиция, която се поръчва и заплаща съгласно валидните към момента на поръчката параметри и условия на услугата.

4.4. Системата за позициониране е автоматична и не подлежи на ръчна интервенция. Мястото за настаняване няма да предявява никакво искане срещу Оператора на BgHotelite.com, относно алгоритъма за Позициониране на Местата за настаняване и/или средство за подслон;

  1. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНЦИИ

5.1. ЗАЯВИТЕЛЯТ заявява и гарантира на ОПЕРАТОРЪТ, че Мястото за настаняване притежава и спазва всички разрешителни, лицензи и други правителствени пълномощия, необходими за провеждане, изпълнение и продължаване на неговите дейности и бизнес;

5.2. Всяка Страна заявява и гарантира на другата, че за срока на това споразумение:

(1) тя има цялата търговска сила и власт да влезе в и да изпълнява задълженията си по силата на тези Условия за участие ;

(2) тя е предприела всички изисквани от нея действия, за да оторизира изпълнението и прилагането на тези Условия за участие;

(3) всяка Страна ще се придържа към всички приложими закони, кодекси, наредби, постановления и правила на държавата, или общината, под чиито закон попада съответната Страна, с уважение към предлаганите (които ще бъдат предлагани) продукти и/или услугите, (които ще бъдат) предоставяни от тази Страна.

5.3. ОПЕРАТОРЪТ отхвърля и изключва всякаква и всяка отговорност касаеща Мястото за настаняване и/или средство за подслон, свързана с какъвто и да било (временен и/или частичен) срив, прекъсване, спиране или невъзможност за свързване с Платформите и Админ панела.

  1. СРОК, ПРЕКРАТЯВАНЕ И СУСПЕНДИРАНЕ

6.1. В случай, че не е договорено друго, настоящите Условия за участие са валидни за целия срок на заявения (заплатения) абонамент за участие на Мястото в Платформата BgHotelite.com.

6.2. ОПЕРАТОРЪТ има право незабавно да прекрати участието на Мястото за настаняване в Платформата, без да дължи неустойки или възстановяване (частично или пълно) на вече изплатени парични средства от страна на Мястото за настаняване, при възникване на някое от следните събития:

(1) невъзможност на ЗАЯВИТЕЛЯ да изплати парични задължение към ОПЕРАТОРА в договорените срокове;

(2) публикуване на невярна и подвеждаща Информация в Платформата от представител на Мястото за настаняване;

(3) неуместно или непрофесионално отношение, уронващо личното достойнство на Потребителите на Платформата, на ОПЕРАТОРА и/или негови представители;

(4) наличие на едностранно заявление за отказ от участие от страна на представител на Мястото за настаняване, което е получено от ОПЕРАТОРА; по-късно от 14 дни след датата на подаване на първоначалното заявлението за участие;

(5) липса на отговор от страна на Мястото за настаняване (с потвърждение или отказ за резервация) при над 50% от регистрираните онлайн потребителски запитвания за период от 1 година назад.

6.3. Всяка последваща промяна по тези условия се счита за обвързваща 14 дни след нейното публикуване на сайта.

Дата на последна актуализация: 28.04.2023