Политика за защита на личните данни / Privacy Notice

Настоящата Политика за защита на личните данни урежда как Операторът на Платформата BgHotelite.com (БГ ХОТЕЛИТЕ ООД, ЕИК 201889693, с адрес гр. Бургас, ул. Александровска 87) използва, съхранява и защитава Вашата лична информация, предоставена във връзка с използване на предлаганите от него услуги, чрез Платформата BgHotelite.com. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на Платформата BgHotelite.com.

Във връзка с прилагане на уредените в този документ правила и отношения, моля имайте предвид следното:
 Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до тях.
 В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Оператора; необходимост за изпълнение на договор и др.
 Контролният орган по отношение на защитата на лични данни е Комисия за защита на личните данни.

В случай, че имате някакви въпроси и/или коментар във връзка с настоящата Политика, моля да се свържете с нас посредством страницата за Връзка с нас.

  1. Операторът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, нормативно упълномощени да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2. Операторът събира лични данни на физически лица при следните случаи:

2.1. При ползване на Платформата BgHotelite.com се събират и обработват данни включващи онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; данни за местонахождение, посочвани от посетителя, или от устройството му, с разрешението на посетителя; данни за държава/град, базирани на IP адреса на Потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; информация за извършени действия от посетителя на уеб платформата; преференции на посетителя на уеб платформата относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цел на употреба – данните да се използват за статистически анализ за подобряване сигурността и ефективността на услугата, гарантиране на безпроблемно функциониране на интерфейса и представяне на съдържанието на платформата с оглед максимална полезност и удобство за Потребителя.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка бисквитка (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки.

2.2. При изпращане на запитване за резервация от страна на Потребител към хотелиер, туристическа агенция или туроператор се събират и обработват данни включващи име, ел. поща и телефон. Цел на употреба – запитването, изпратено от потребителя да достигне до субекта публикувал офертата в Платформата BgHotelite.com, с нужната информация за осъществяване на последваща комуникация между страните.

Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия.

2.3. При регистрация на Потребител се събират и обработват данни за име, електронна поща, телефон, местожителство, рождена дата.

Цел на употреба – администриране на процеса по изпращане на бюлетини до Потребителите, предоставяне на потребителски достъп до история на отправените запитвания за резервации, подсигуряване на процеса по възстановяване на загубена парола.

Срок за съхранение: До оттегляне на съгласието, или до 6 месеца след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Оператора.

Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия.

2.4. При регистрация на Места за настаняване и/или други туристически обекти може да се събират лични данни на техни представители (собственици, служители и др.), включващи имена, електронна поща, телефон, адрес за кореспонденция.

Целта на употреба – да се подсигури комуникацията между страните и администрирането на предоставяните услуги по реклама на туристически продукти в платформата на BgHotelite.com, в съответствие с приложимите законови разпоредби.

Срок за съхранение: До оттегляне на съгласието, или до 6 месеца след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Оператора.

Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия и Условия за участие при регистрация в платформата.

2.5. При изпращане на електронно съобщение (email) до Оператора се събират лични данни на изпращача, включващи имена, електронна поща, телефон.

Цел на употреба – да се подсигури възможност за осъществяване на обратна връзка с изпращача на съобщението.

Срок за съхранение: До оттегляне на съгласието, или до 6 месеца след изпращане на съобщението.

Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия.

3. Права на Потребителя по защита на личните данни.

3.1. Потребителят има право да изиска и получи от Оператора потвърждение и последваща информация за събираните/обработваните лични данни свързани с него, включително да получи копие от тях.

3.2. Ако не желае част от личните данни да продължат да бъдат обработвани от Оператора, за конкретна или за всички цели на обработване, Потребителят има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до service@bghotelite.com

3.3. Потребителят има право да изиска от Оператора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато: обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Операторът има преимущество пред интересите на Потребителя.

3.4. Потребителят има право да възрази пред Оператора по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него.

4. В платформата на BgHotelite.com сме включили връзки към различни услуги на социални медии (Facebook, Google+, Twitter, YouTube). Когато цъкнете върху съответния символ или изписано име, ще бъдете пренасочени към съответната услуга. Ако изберете символа „Споделяне“ и изберете съответната услуга на социална медия, можете да публикувате събитие (например даден резултат от търсене) на уебсайта на тази услуга. Ако отворите връзката на някоя от услугите под текста „Последвайте ни“, можете да проследявате дейността ни в платформата на съответната услуга. На уебсайтовете за услуга на социална медия се прилагат политиката за поверителност на данните и условията за използване на съответната услуга. Операторът не оказва никакво влияние върху събирането, обработката и използването на данни на тези уебсайтове.

5. В определени случаи Потребителите на Платформата BgHoteltie.com имат възможност да публикуват свои отзиви и оценки за даден обект или статия или друга единица съдържание в платформата. Така публикуваният отзив от Потребителя става общодостъпен и публично видим в Платформата, включително: Съдържанието му, Име на публикуващия, Снимка/Аватар (ако не е забранено от настройките на Потребителския профил) и връзка към самия профил.

6. За защита на събираните личните данни от неумишлена или преднамерена манипулация, загуба или унищожение и/или достъп на неупълномощени лица, при администрирането на съответните процеси по събиране и обработка се прилагат технически и организационни мерки за сигурност отговарящи на съвременните стандарти. Ако все пак Операторът установи нарушение на сигурността на личните данни на Потребителя, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, ние го уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

7. Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

8. В случай на нарушаване на правата на Потребителя съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02 915 3 518,
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Дата на последна актуализация: 28.04.2023