Общи условия / General Terms

I. Общи положения

1. BgHotelite.com е информационна платформа създадена с цел популяризиране на уникалните възможности за туризъм в България и предлагане на помощна информация при организация на туристически или работни пътувания. Собственик и администратор на домейна BgHotelite.com и достъпната през него информационна платформа е БГ ХОТЕЛИТЕ ООД, ЕИК 201889693, с адрес на управление гр. Бургас, ул. Александровска 87, тел.+359888506078, ел. поща service@bghotelite.com, наричан за краткост по-долу Оператор.

2. Платформата означава уебсайта, със своя интерфейс и съдържание, достъпен през домейна BgHotelite.com, както и съдържанието публикувано на Facebook страницата BgHotelite, YouTube канала @bgkompas, TikTok канала @bghotelite, Instagram профила BgHotelite, Twitter профила BgHotelite, мобилните приложения и/или други устройства и профили носители на информация, които се управляват и/или притежават от БГ ХОТЕЛИТЕ ООД

3. Използването от Ваша страна (Потребителя) на Платформата подлежи на регулиране от настоящите Общи условия със силата на правнообвързващо споразумение между Вас и БГ ХОТЕЛИТЕ ООД (Оператор на Платформата). Всеки Потребител на Платформата е длъжен да се запознае и да спазва тези Общи условия за ползване на услугите и информационните материали, предоставяни от Оператора и всяко активно действие от Ваша страна, или запазване на пасивно поведение, след като уебсайтът BgHotelite.com е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление за приемане и съгласие с настоящите Общи условия за ползване на Платформата. Ако някое от Общи условия за ползване или бъдещи промени в тези условия са неприемливи за Вас, моля не използвайте Платформата.

4. За осигуряване на достъп до конкретни функционалности от Платформата, включително ползването на рекламни услуги предлагани от Оператора, освен настоящите Общи условия, споразумението между Потребител и Оператор, може да бъде допълвано с допълнителни договорни условия приети с взаимно съгласие на страните.

II. Ползване и генериране на съдържание в Платформата

5. Информацията достъпна през Платформата включва, но не се ограничава до интерактивен каталог с Места за настаняване, техни актуални предложения за почивки и пътувания, информация с обществен интерес за различни туристически обекти, новини за актуални събития, потребителски отзиви, материали и оценки, рекламни елементи и материали на трети страни.

6. Достъпът до Платформата на BgHotelite.com е свободен и безплатен за всички Интернет потребители и за ползването на Платформата като информационен източник не е необходима изрична регистрация.

7. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД е разпространител (и не е издател) на съдържанието предоставяно от трети страни. Информацията за Местото за настаняване, туристическа агенция и/или туроператор се предоставя и управлява от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална. Операторът не носи отговорност за нейната актуалност и пълнота.

8. Информационният поток между Потребител и регистрирано в каталога Място за настаняване, туристическа агенция или туроператор е непосредствен и без намеса или последващи ангажименти от страна на Оператора на BgHotelite.com

9. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта BgHotelite.com или други части от Платформата.

10. Операторът има право, но не и задължението, да наблюдава съдържанието, публикувано или качено на Платформата от Потребители, за да се определи съответствие с тези Общи условия и всички оперативни правила, установени от Оператора и за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания. Въпреки, че Операторът не е задължен да следи, редактира или премахва съдържание, публикувано или качено от потребителите в Платформата – Операторът си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение създадено от Потребители съдържание.

11. Съдържанието в Платформата, публикувано от Оператора, са собственост на БГ ХОТЕЛИТЕ ООД и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и уместно приложимите актове на Европейския съюз.

12. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД си запазва правото да променя и/или премахва текстовите, графичните и/или мултимедийни материали публикувани от Оператора в Платформата, както и да премахва материали публикувани от Потребители във всеки един момент.

13. Съдържанието в Платформата, публикувано от трети лица или добавено от Оператора с разрешението на третите лица, е интелектуална собственост на третите лица, която е била предоставена от тях за ползване от Оператора. То не може да бъде използвано от други лица, без изрично разрешение от правоносителите му.

III. Бисквитки, външни връзки и приложения

14. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД има право да поставя в Платформата външни връзки, препратки, приложения за потребителски коментари и оценки, рекламни елементи и материали предоставени от трети страни.

15. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД може да използва бисквитки в съответствие с публикуваната на уебсайта Политиката за бисквитки, която следва да се счита за неразделна част от настоящите Общи условия.

16. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

17. Външните връзки и препратки към други уебсайтове се предоставят за улеснение на Потребителите. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

IV. Политика за поверителност и защита на личните данни


18. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на ползването на информационната платформа предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

19. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни.

20. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни от БГ ХОТЕЛИТЕ ООД, съгласно Политиката за защита на лични данни, неизменна част от Общите условия.

V. Други условия

21. БГ ХОТЕЛИТЕ ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това потребителя.

22. Страните декларират, че в случай, че коя да е от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложените към тях документи (политики) се окаже недействителна, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от уместно приложимите норми на закона или установената практика.

23. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

24. Настоящите Общи условия и прилежащите към тях документи (Политики) могат да бъдат променяни по всяко време от страна на БГ ХОТЕЛИТЕ ООД, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в платформа на BgHotelite.com, включително на настоящата уебстраница.

25. Настоящите Общи условия включват и следните документи (Политики):

Политика за защита на лични данни

Политика за бисквитки

Условия за участие на места за настаняване

Дата на последна актуализация: 28.04.2023